بیمه البرز

اطلاعات مربوط به عرضه بيمه البرز

نام شرکت بيمه البرز
شماره ثبت ---
تاریخ ثبت---
موضوع فعالیت عملیات بیمه ای مستقیم درانواع بیمه زندگی و غیر زندگی
سرمایه شرکت 4،000،000
تعداد کل سهام 693،567،777
درصد سهام قابل عرضه 17/34
قیمت پایه هر سهم 1،581
نحوه فروش نقد