اطلاعات مربوط به عرضه جايگاه سوخت رامهرمز- استان خوزستان

جايگاه سوخت رامهرمز- استان خوزستان
نام شرکت
مهندسی آب و خاك پارس

شماره ثبت ---
تاریخ ثبت 1393/3/3
موضوع فعالیتانجام مطالعه، طراحی و نظارت طرحهاي آب و خاك و کشاورزي و ...
سرمایه شرکت (میلیون ریال)666،963
تعداد کل سهام7،122،055،363،958
درصد سهام قابل عرضه97/261
قیمت پایه هر سهم36,237,264,910
نحوه فروشنقد-اقساط