شرکت خدماتی ثمین به گل ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت خدماتی ثمین به گل ایرانیان (سهامی خاص)

شرکت خدماتی ثمین به گل ایرانیان (سهامی خاص)

قیمت سهام: ۱۰,۰۰۰ ریال

صف فروش شرکت خدماتی ثمین به گل ایرانیان (سهامی خاص):
تعداد سهامقیمت هر سهم (ریال)
۵۹,۰۰۰۱۰,۰۰۰

تلفن جهت خرید سهام و مشاوره رایگان: (در حال نهایی کردن روند قانونی)

صورت های شرکت خدماتی ثمین به گل ایرانیان (سهامی خاص):

اساس نامه

ترازنامه

صورت سود و زیان